نیستم

درخواست حذف این مطلب
گفتم احتراما تا اطلاع ثانوی حتی در شعاع هفتصد کیلومتری منم نباش!
خندید جواب داد: من نباشم یا هیچ نباشه؟
گفتم هیچ نمیتونه باشه؛ فعلا در بسته ست. به تو چون کلید داری و پشت در نمی مونی خواستم خواهش کنم از کلیدت یه مدت استفاده نکن.